کند :: ۱۳٩٦/۳/۱۳
می خواهید در آینده چه کار شوید؟ :: ۱۳٩٦/٢/٥
نوروز :: ۱۳٩٦/۱/٢
سنگین :: ۱۳٩٥/۱٢/٤
یاز هم هر دم از این باغ... :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۳
مدرسه :: ۱۳٩٥/٩/۳
بعد از سه سال و نیم روی پیست مسابقه :: ۱۳٩٥/۸/۱۱
خیلی زود میگذره... :: ۱۳٩٥/٧/٢٢
دغدغه های تمام نشدنی :: ۱۳٩٥/٦/٩
باچاره :: ۱۳٩٥/٥/٤
قصه درخت :: ۱۳٩٥/٤/۱۸
تقارن تولد شمسی و قمری :: ۱۳٩٥/۳/۳
پووووف :: ۱۳٩٥/٢/۱٦
به به از این نوروز :: ۱۳٩٥/۱/۱۸
تعامل با دنیای بزرگ کوچک ها :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
مادر مغرور :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
کتاب این روزهای آریو :: ۱۳٩٤/۸/٦
رنگ این روزها :: ۱۳٩٤/٧/٢
من همانم :: ۱۳٩٤/٦/۱۱
تارا، هدیه قشنگ خدا به ما :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
آخ جون عید :) :: ۱۳٩٤/۱/۳
تنهایی در دنیای آکادمیک :: ۱۳٩۳/۱٢/۸
پر قنداق* :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
از زاویه ی جدید :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
آهسته... :: ۱۳٩۳/۸/٢٧
منتظر چیزهای خوب :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
مشغولیم واین هم خوب ه :: ۱۳٩۳/٦/٩
خوش رو خوش زبون :: ۱۳٩۳/٥/۱
ماه مبارک :: ۱۳٩۳/٤/٩
به به ازاین دیدار :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
سکوت متفاوت... :: ۱۳٩۳/٢/٧
کاش دروغ سیزده بود... :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
بهار امسال ما :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
همرنگ جماعت... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
یلدا در ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
یک سال زیبا :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
دلتنگی وبلاگی :: ۱۳٩٢/۸/٩
من و این سر مشغول :: ۱۳٩٢/٦/٧
استراحت :: ۱۳٩٢/٤/٧
پر حادثه، پر حرف :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
انتظار دوطرفه :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
عدد نو دهه نو حس نو :: ۱۳٩٢/۳/٧
چرا وقت نمیشه؟؟؟! :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
شیر :: ۱۳٩٢/٢/۳
هـ ـواپیـ ـمایی مــلی ایــ ـران :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
نوروز نوی ما :: ۱۳٩٢/۱/٩
نی نی تازه و... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
تنهای متفاوت :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
به خودم برگردم :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
قصه بارداری_قسمت سوم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
قصه بارداری_ قسمت 2 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
قصه بارداری _ قسمت 1 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
اسطوره های صبر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
فصل نوزایی :: ۱۳٩۱/٩/٦
حس عجیب :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
مواجه -گذار و گذر :: ۱۳٩۱/۸/٢
سرمون شلوغ و دلمان شاد :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
آغاز پاییز امسال :: ۱۳٩۱/٧/٦
واکنش :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
اختلاف :: ۱۳٩۱/٦/۳
این روزهای تابستانی ام :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
المپــ ـیک امسال :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
به سمت احسن الحال؟ :: ۱۳٩۱/٥/۳
یادآوری :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
تنهای غیر تنها :: ۱۳٩۱/٤/٢
همه ی تعطیلات ما! :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
بهارانه :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
سفر لندن :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
نوروزی دیگر، آغازی دیگر :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
روز اول این دکتری :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
ادامه ی سفرکوتاه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
هیچ جا تهران نمیشه :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
سفرمان :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
تاثیرگذار :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
من-تو نگاه او :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
طاق نصرتش بهترین هدیه بود. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
پنجره ها قصه ها :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
انتظارات توقعات ... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
من و حوضم :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
سفر آندلس :: ۱۳٩٠/٩/٤
پر گذر پرگذار :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
چرا حرفم نمی آد... :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
بـ ـوی مـ ـاه مـ ـهر :: ۱۳٩٠/٧/۱
پوآن دکتر می شود. :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
وقتی خردادی می شدم... :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
ماه شوال :: ۱۳٩٠/٦/۸
دیرنوشت :: ۱۳٩٠/٦/٤
جای خالی خواهرم اینها و اومدن ماه رمضون :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
تصمیم گیری :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
چه خوش می گذره :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
آب میشوند و ما گرما را اندازه می گیرم :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
جامعه ی برون گرا یا برون گرایی اجتماعی :: ۱۳٩٠/٤/۱
جزیره ی راهبان خاکستری :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
حال ما :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
روز شاد تولد یا روز مبارک تولد :: ۱۳٩٠/۳/٦
شهـ ـرام ناظـ ـری و علـ یــ ــزاده _کلن :: ۱۳٩٠/۳/٤
بهانه ی سه گانه :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
عکس های سفر بوداپشت (بوداپست!) :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
سفر بوداپست :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
نوروز امسال ما :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
بازم مسابقه و ورزش! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
قطار کلمه :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
این و آن :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
روزیانه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
چه خلوت ه!! :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
تعطیلات امسالمان :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
انگشت میانی دست راست! :: ۱۳۸٩/٩/۱٩
رفتار نیمه معمولی کار دستم می دهد. :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
هم نام :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
بازی وبلاگی_خوشبختی را چگونه تعریف می کنید؟ :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
سفر نروژ و بعد از آن :: ۱۳۸٩/۸/۸
سفر بُن :: ۱۳۸٩/٧/٢٤
دلیل غیبتم :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
یک عاشقانه ی آرام :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
. :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
خواب خاطره :: ۱۳۸٩/٦/٢
خواهرک متولد :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
سفرنامه ایران 6 :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
چقدر راحت :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
تعاملات پیچیده :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
پر از ماراتن و ورزش :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
قهرمان دانشجویی :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
روز شادمانم روز تولدم :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
روزهای دبیرستان و یکشنبه ای که گذشت :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
هستم هستی نیست :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
عید-مسافرت و خوش گذرانی :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
صدای نفس های بهار می آد :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
تورنمت هارینگ امسال :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
واسه وبلاگم دلتنگم :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
فرصت :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
عکس هایی که قول داده بودم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
اینجا نروژ است her er Norge :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
کریسمس و تعطیلات :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
من و بازی سیاه و سفید و خاکستری :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
غدیر امسال :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
برای تو که دوستت دارم :: ۱۳۸۸/٩/٩
چه فعال :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
تقویم تاریخ :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
کارمندی در دانشگاه :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
گذرم غمگین شد :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
سفر رم :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
هفته ی آموزنده :: ۱۳۸۸/٧/۸
سفرنامعلوم :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
دانشگاه جدید :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
ماه مبارک :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
دوره جدید :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
نیمه شعبان :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
کاروبار وطنی :: ۱۳۸۸/٥/٦
آغاز سال چهارم هجری! :: ۱۳۸۸/٥/۱
خاله می شویم :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
بی عنوان :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
شلوغ پلوغ :: ۱۳۸۸/٤/۱٦
زندگی عادی :: ۱۳۸۸/٤/۱٢
دردنامه- خانه ام سوخت :: ۱۳۸۸/٤/۳
کاش می دونستم... :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
روزهای پر تاب و تب :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
افتلینگ، به به شهربازی! :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
یکسال بزرگتر :: ۱۳۸۸/۳/۸
زود می گذره... :: ۱۳۸۸/۳/٤
فلوره در فلدهوون :: ۱۳۸۸/٢/۳٠
پراکندگی زبان :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
نگاه ها :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
یک دنده :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
به مناسبت هفته معلم :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
زندگی بزرگ :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
دوباره خداحافظی :: ۱۳۸۸/٢/٦
شروع اردی بهشت ما :: ۱۳۸۸/٢/۳
۱۳۸۸/۱/٢۸ :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
بازگشت از ایران :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
چقدر خوبه... :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
سفر :: ۱۳۸۸/۱/۱۳
من خوشحال من شادان :: ۱۳۸۸/۱/۸
نوروز 1388 :: ۱۳۸۸/۱/٢
گرفتاری مثبت :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
بارون بارون ه :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
هانوفر :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
دن بوسخ و هارینگ تورنوی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
دنیا رو وقتی کوچکه دوست تر دارم :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
کارناوال :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
اسفند :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
از کجا می نویسم - بازی وبلاگی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
آفتاب زردی_ بازی وبلاگی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
ادامه سان فرانسیکو- دیدار ریشه ها :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
سان فرانسیسکو و خاطرات خوبم :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
لس آنجلس :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
شیکاگو :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
ادامه سفرم در ایلینوی :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
دیدار :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
مقایسه ها در ادامه سفر به کالیفرنیا :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
سفرطولانی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
ماراتن اپه آلمیره :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
انرژی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
آخر تعطیلات :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
بازی وبلاگی _ زندگی بدون من :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
یکسال :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
کریسمس :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
خواب و خبر :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
قحطی :: ۱۳۸٧/٩/٢٩
عید تمیز :: ۱۳۸٧/٩/٢٧
ظرف کلام :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
مسابقه مسابقه :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
هدیه های سنتی سالگرد ازدواج :: ۱۳۸٧/٩/۱٩
دلم می خواد... :: ۱۳۸٧/٩/۱٥
بازی وبلاگی_ سفرزمان :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
اعتماد :: ۱۳۸٧/٩/٧
برف :: ۱۳۸٧/٩/٤
شادیانه :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
حرفه و فن و تاریخ :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
پیتر سیاه و حاجی فیروز :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
نتایج مسابقه لاهه :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
ابن سینا :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
من و همسایه مون :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
کتاب کتاب کتاب :: ۱۳۸٧/۸/۱۳
ورشکسته :: ۱۳۸٧/۸/۱٠
هفته های بی برکت :: ۱۳۸٧/۸/۸
آدم های تنها مهربون ترند :: ۱۳۸٧/۸/۳
در رویای بابل :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
هیییییییییی! زنده باد خودم! :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
خودمعرفی :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
من و هلندی ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
کرسی :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
کار داوطلبانه همگانی :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
من و عیدهای فطر و نمازهای عید :: ۱۳۸٧/٧/٩
من اجتماعی می شوم! :: ۱۳۸٧/٧/٥
پاییزآمد :: ۱۳۸٧/٧/۱
شب قدر :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
هم زبون- فارسی زبون! :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
En guard! :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
حس من در شمشیربازی :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
شأن و... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
ماه رمضون :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
حس عجیب و غریبم :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
شمشیرباز شادان :: ۱۳۸٧/٦/٦
دوره :: ۱۳۸٧/٦/٤
پاریس شهر زندگی :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
مزه های ماندگار :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
روزهای سخت- خاطره های شیرین :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
خاله بازی جدی جدی :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
تولد شش سالگی :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
به ناگاه نعمت به ما رو کرد :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
کتابخانه شهر :: ۱۳۸٧/٥/٧
دلم یعنی چی می خواد!؟ :: ۱۳۸٧/٥/۱
گذرآن :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
ترس مایه آبرو ریزی :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
اینجا آیندهون واحد مرکزی خبر! :: ۱۳۸٧/٤/٤
Nosy parker :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
ما و جام ملت های اروپا :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
خدا حافظ OSI :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
اسکایپ! :: ۱۳۸٧/۳/۱٦
MS Word!! :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
شادمانی :: ۱۳۸٧/۳/۸
از آرلاندا بدم می آد :: ۱۳۸٧/۳/٢
هفده ماه مه :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
ای وای :: ۱۳۸٧/٢/٢٥
من و تو... دور :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
انتظار :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
دغدغه :: ۱۳۸٧/٢/٩
تیم پسرهامون برنز گرفت :: ۱۳۸٧/٢/٥
Molde_NM2008 :: ۱۳۸٧/٢/۱
قهرمان کشوری :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
این روز دنیا واسه من... :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
پرواز به اسلو :: ۱۳۸٧/۱/٢۳
بامدادان ما :: ۱۳۸٧/۱/۱٦
مارسی و تولن :: ۱۳۸٧/۱/٩
نوروز و بهار مبارک :: ۱۳۸٧/۱/٥
این طرف ها :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
امید :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
بازی وبلاگی ـ شماره۲ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٧
بازی وبلاگی_شماره 1 :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
دنیای خاکستری- قالب های شکسته :: ۱۳۸٦/۱٢/٩
تو یه چشم به هم زدن :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
آهنگ وبلاگ :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
اینرسی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
زندگی بدون کرامپون :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۳
مسافر خونه خودم :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
سایه فروش :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
در قند هندوانه :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
دوست خوبم مرسی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
روی غلطک زندگی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۸
بزرگا مردا این پدرم ... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
فصل ماندگاری :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
گرفتاری :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
آرزو :: ۱۳۸٦/٩/٢٢
پرواز زمان :: ۱۳۸٦/٩/۱۳
تباهی :: ۱۳۸٦/٩/۸
خوشا به حال مردم با صفا :: ۱۳۸٦/٩/٥
چه خبر :: ۱۳۸٦/٩/۱
وقتی ساعتم خوابيد... :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
تکون بخور ای تنبل! :: ۱۳۸٦/۸/٢۳
بهانه :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
آدم برفی :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
بيمارستان يعنی هزار مدل تفکر :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
قيصر امين پور :: ۱۳۸٦/۸/۸
دوگانه :: ۱۳۸٦/۸/۳
مسابقه شمشیربازی :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
نبودم! :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
نیمه معمولی :: ۱۳۸٦/٧/٥
پاییزه :: ۱۳۸٦/٧/۱
تنها در خانه_ نسخه نروژی! :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
وجدانی اگه باشه :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
حلقه غین تو تنگ میم ات از آن تنگ تر :: ۱۳۸٦/٦/۱۸
نیمه شعبان! :: ۱۳۸٦/٦/٧
سفر هلند :: ۱۳۸٦/٦/٥
اومدم نروژ :: ۱۳۸٦/٦/٢
ایرانم هنوز :: ۱۳۸٦/٥/٦
بازم از خونه :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه :: ۱۳۸٦/٤/۱۱
ايرانم :: ۱۳۸٦/٤/٦
زندگی دور از خونه :: ۱۳۸٦/۳/٢۸
KISS :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
پرخون؛‌ پرنفس :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
خارج از وظیفه :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
قايم موشک يه نفره :: ۱۳۸٦/۳/۸
دوست تازه ی کوچولو :: ۱۳۸٦/۳/٤
روز ملی! :: ۱۳۸٦/۳/۱
پیش داوری :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
کار :: ۱۳۸٦/٢/٢٦
ادامه کمک و همکاری :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
کمک و همکاری :: ۱۳۸٦/٢/٢۳
جسته گریخته :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
پا :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
استیصال :: ۱۳۸٦/٢/۱٤
روز معلم :: ۱۳۸٦/٢/۱٢
رنگ و بو :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
روزمره :: ۱۳۸٦/٢/٧
روزی به روز من بشی :: ۱۳۸٦/٢/٢
Pessimistic :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
چندتا comment واسه زندگی به خودم! :: ۱۳۸٦/۱/٢٦
نعش کش :: ۱۳۸٦/۱/٢٤
خاطره من از نیمه شب های شیرین :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
زیر این گنبد فیروزه کسی خوش ننشست! :: ۱۳۸٦/۱/٢۱
لحظه :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
گناه و توکل :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
Hyttetur :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
زندگی وایستاده رو اعصابت شن کش می کشه! :: ۱۳۸٦/۱/٩
گورمو گم کنم! :: ۱۳۸٦/۱/٧
شما موقع تحویل سال چی کار می کردید؟ :: ۱۳۸٦/۱/۱
فکر :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
برای تولدش :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
وای نکند عشق باشد :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
سفر :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٠
تلخ و شیرین :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
نارنجستان و خوشبختی ام :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
باید دختره خوبی بشم! :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
کاش از اول گل عشقو توی قلبم نمی کاشتی :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
دارم می آم دارم می آم به خانه مان... :: ۱۳۸٥/٩/۱٩
من کجا :: ۱۳۸٥/٩/۳
باز دلم گریه تنهایی می خواد... :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
داشتم فکر می کردم... :: ۱۳۸٥/۸/٦
عصرجمعه :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
قصه _قسمت چهارم(قسمت پایاني) :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
قصه _قسمت سوم :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
قصه _قسمت دوم :: ۱۳۸٥/٧/۱٥
قصه _قسمت اول :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
یک ثانیه :: ۱۳۸٥/٧/٥
سگ... داشتن یا نداشتن مسئله (حتی مهم تراز )این است!!! :: ۱۳۸٥/٦/٤
غربت :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
جديد :: ۱۳۸٥/٥/٩
گوله :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
تو و من :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
بميرم واقعاْ‌بهتره! :: ۱۳۸٥/٢/٢٤
کجا بودم؟؟ :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
دنیای علامت سوال هات! :: ۱۳۸٤/۱۱/۳
اما میز تحریر خالیست...! :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
فرزندم مُرده! :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
تو شاهی !بر الماس قدم بگذار! :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
چه زود گذشت چه زود گذشت بچگی ها! :: ۱۳۸٤/٩/٧
شب قدر :: ۱۳۸٤/۸/۳
دیروز، امروز، فردا... :: ۱۳۸٤/٧/٤
مرده :: ۱۳۸٤/٦/٢٥
قطره :: ۱۳۸٤/٥/٢٩
خداحافظ :: ۱۳۸٤/٥/۱٧
اگه همه چیز برمی گشت چی؟ :: ۱۳۸٤/٤/۱٩
مرحله جديد :: ۱۳۸٤/٤/٥
حس تنهايی :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۱
خفگی :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۸
عوض شدی؟؟؟!!! :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۱
بعد از يه عالم وقت... :: ۱۳۸۳/٩/٦
اعتماد :: ۱۳۸۳/٦/٥
مرخصی استعلاجی از زندگی :: ۱۳۸۳/٥/۸
پيوند :: ۱۳۸۳/٤/٢٧
یه روز عجیب با یه آدم عجیب!!! :: ۱۳۸۳/٤/۱٢
هديه :: ۱۳۸۳/۳/٢٧
زلزله... :: ۱۳۸۳/۳/۱٥
جايي که بدان تعلق دارم... :: ۱۳۸۳/۳/۱
پرواز :: ۱۳۸۳/٢/٢۳
تولد... :: ۱۳۸۳/٢/۱۱
۱۳۸۳/٢/٦ :: ۱۳۸۳/٢/٦
۱۳۸۳/۱/٢٧ :: ۱۳۸۳/۱/٢٧
ميايی :: ۱۳۸۳/۱/۱٥
... :: ۱۳۸۳/۱/٩
سال نو مبارک :: ۱۳۸۳/۱/٤
چارشنبه سوری :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٦
ابر که می آيد... :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۱
آغازهای نوين :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٧
ما می آييم... :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٥
حراجی :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٩
رخصت :: ۱۳۸٢/۸/۱٥
فعلاْ آپ ديت نه! :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
من به دنبال اتاقي خالي روزها مي گردم تا ازاين جا بروم :: ۱۳۸٢/۸/٧
باران :: ۱۳۸٢/۸/۱
چشم در برابر چشم(۴) :: ۱۳۸٢/٧/۳٠
چشم در برابر چشم(۳) :: ۱۳۸٢/٧/٢۸
چشم در بربر چشم۲ :: ۱۳۸٢/٧/٢٦
چشم در برابر چشم :: ۱۳۸٢/٧/٢٤
فردا جمعه نيست (۳) :: ۱۳۸٢/٧/۱۸
۱۳۸٢/٧/۱۳ :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
آزادی :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
...زود دير مي شود :: ۱۳۸٢/٧/٩
فردا جمعه نيست (۲) :: ۱۳۸٢/٧/٤
اينم برای شروع مدرسه... :: ۱۳۸٢/٧/۱
داستان :: ۱۳۸٢/٦/۳۱
چه بی خيال... :: ۱۳۸٢/٦/٢٩
رفتار من عادی است. :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
سیروا فی الارض.... :: ۱۳۸٢/٦/٢٢
اين جا مرز عبور اتوبوس است :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
BLESSED ARE THE SERENE IN SPIRIT :: ۱۳۸٢/٦/۱٦
حس حضور :: ۱۳۸٢/٦/۱٤
... :: ۱۳۸٢/٦/۱۳
كار ما نيست :: ۱۳۸٢/٦/۱٢
معرفی دوست جديد :: ۱۳۸٢/٦/۱۱
صراط مستقیم؟ :: ۱۳۸٢/٦/٩
فردا جمعه نيست :: ۱۳۸٢/٦/٧
سفرُِ ...یه عالم درس :: ۱۳۸٢/٦/٦
براي چهارم شهريور :: ۱۳۸٢/٦/٤
watch out :: ۱۳۸٢/٥/۳٠
براي ديروز.....كه روز زن بود :: ۱۳۸٢/٥/٢٩
بازم از عطار :: ۱۳۸٢/٥/٢۸
داستان عطار :: ۱۳۸٢/٥/٢٧
از هزار تا يك :: ۱۳۸٢/٥/٢٤
از زبان حال ما :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
دیده ام شبی را... :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
می تونين نظر بدين دانشگاه جای چيه.... :: ۱۳۸٢/٥/٢٠
از اپی کور :: ۱۳۸٢/٥/۱۸
گاهی هم غر زدن بد نيست... :: ۱۳۸٢/٥/۱٧
هیچ نگفت :: ۱۳۸٢/٥/۱٦
فصل عشق :: ۱۳۸٢/٥/۱٢
بازم سلام :: ۱۳۸٢/٥/۱٢
سلام :: ۱۳۸٢/٥/۱۱