۱۳۸٦/۱/٢٤
نعش کش

این مرده ای که نعشش را با خودم این ور اون ور می کشم چرا هر روز غریبه تر میشه؟ چه پیر شده!

 

من می خوام این نعش را بهتان پس بدم. من این نقش را خوب بازی نمی کنم. اگر نقش دیگه دارین شبیه خود گم شده ام، بدید؛ وگرنه  من بعد از این فقط می نویسم توی سفرنامه ام که سفر به زمین تلخ بود؛ سفری که من رو از خودم جدا کرد و مجبورم کرد زیر پاهای خودم له اش کنم!

 

و میگم که من دیگه بازی نمی کنم!

 

 

الهه هشتم فروردین 1386

 

3 بامداد