۱۳۸٦/۸/۳
دوگانه

یک اتاق تاریک ؛ یک اتاق روشن

یک‌ چای تلخ و شکلات سیاه؛ یک شام گرم و بستنی

یک دنیا بغض ؛‌ یک بغل لبخند

صدا، صدای اشک و گریه و بغض؛‌ صدا،‌ صدای لبخند و امید و آرزو

نگاه، نگاه حسرت و سوال؛‌ نگاه،‌ نگاه شوق و سپاس

گرگر آتش لرزه نور بوی دود؛ حرم آفتاب صدای آب بوی نفس

بر ساحل غصه قصه غم برای گوش ماهی ها گفتن؛ برای هم تا صبح ستاره چیدن و خاطرات شیرین خواندن.

زندگی دوگانه است و رسم زیستن زیبا. تلخ و شیرین دو راهی نیست برای تصمیم گیری. دو گذر است و هر دو محتوم.

الهه

۳ مهر ماه ۱۳۸۶

ویرایش ۳ آبان ۱۳۸۶