۱۳۸٦/۸/٢٠
بهانه


برای هر کاری یک بهانه می خواهیم،

بهانه گذشت 365 روز...2تا 365روز

به هر عنوانی، عنوان های تکراری عنوان های نو،

تولد... مرگ...

بهانه یک نگاه

بهانه یک اخم

بهانه یک لبخند

امروز من می خواهم بگویم بی عنوان بی بهانه با ترانه روزت مبارک.

 

الهه

20 آبان 1380+6

20 دقیقه بعد از 10:30 به وقت تهران