۱۳۸٦/٩/٢٢
آرزو
 • از یکی همه چیزهای بزرگ و کوچیکشو رو می گیرند تا حتی چیزهای کوچیک واسش آرزو میشه.

   

  به یکی همه چیزهای بزرگ و کوچیک و می دهند تا فقط یه چیزهای کوچیکی آرزوش میشه.

   

  از دور هر دوتاشون دو نفرند با آرزوهای کوچیک!

   

  از نزدیک یکی خوشبخت بنظر می رسه یکی بدبخت.

   

  واقعیت دور است یا نزدیک؟

   

  واقعاً سهم ما از زندگی داشتن چند تا از آرزوها مونه؟ آرزوهای کوچیک یا آرزوهای بزرگ...

   

  الهه

   

  جمعه 16 آذرماه 1386

   

  با اندکی تغییرات
 • من اومدم  خونه!!!