۱۳۸٦/۱۱/٢۳
زندگی بدون کرامپون

اولش نگاه می کنی می بینی همه چیز قابل اطمینان به نظر میرسه٬ از زمین یخ زده خبری نیست و تو مصمم هستی که همه قدم هاتو مطئن برداری
قدم اول ٬ دوم ٬ سوم  و همه چیز خیلی خوب است
قدم چهارم می خوری زمین و همه چیز فرق کرده نگاه می کنی زمین عین آینه شده از یخ! ضریب اصطکاک با تقریب خوبی صفر است و حتی نمی تونی از جات بلند بشی.
حکماْ‌منتظر خورشید می مانی تا یکم اوضاع رو بهتر کنه. اگه شب خیلی طولانی باشه چی؟

الهه

۲۲بهمن ۱۳۸۶

اسلو