۱۳۸٢/٦/٧
فردا جمعه نيست

مجموعه مطالبي كه در ذيل مي‌آيد همگي تحت عنوان فردا جمعه نيست مي‌آيد كه از اين به بعد روزهاي جمعه صادر مي‌شود و از هر بابي گفته مي‌شود. اين بار اقتصادي است. اميدوارم بپسنديد و با نظراتتان باعث شود كه من هم جمعه‌ها ادامه بدهم.

 

- بورس ايران هم بعد از مدتها به حالت اوليه بازگشت و نزديك بود يه چيزي داشته باشيم كه با بقيه چيزهايمان نخواند. بهر حال آشفتگي بورس باعث شده كه كارشناسان در روزنامه‌ها داد بزنند و بگويند اين افزايشها و كاهشها با اين چيزهايي كه ما در دانشگاه خوانديم و داريم آموزش مي‌دهيم نمي‌خواند و دارند سر سهامدار جز را كلاه مي‌گذارند. خب اين كه اشكالي نداره مگه چيزي هست كه تابع نظم و منطق باشه كه بورسمان باشه. افزايش هفتاد درصدي سه ماهه در مقابل افزايش شش درصدي ساير كشورها نشان از اين مي‌دهد كه ما برگشتيم به همان حالت اوليه و همان ...... آشفته بازار اقتصادي.

 

- مي‌خواهند وارد بازار كار عراق و افغانستان شوند. درست است تمامي مديران هوشمند و مدبر و آنهايي كه زودتر از بقيه يه چيزايي مي‌فهمند به مديران زير دست خود اعلام كردند، كمربندها را سفت ببنديد كه مي‌خواهيم وارد بازار كار افغانستان و عراق شويم و مديران زير دست كف زدند كه.... عجب مديري داريم و سال آينده سهام شركت چه قيمتي پيدا مي‌كند. از اين ايده يك سال براي افغانستان و چهار ماه براي عراق مي‌گذرد ولي هيچ اتفاقي نيافتاده. خب اشكالي نداره، نزديك بود يه چيزي مان با بقيه چيزهايمان نخواند.

 

- سيزده بار تقاضاي ورود به بازار جهاني دبليو تي او را كرده‌ايم و نپيذيرفته‌اند و قرار است تقاضاي خودمان را براي چهاردهمين بار اعطا كنيم. وزير بازرگاني ابراز خوشحالي كرد كه بهتر از اين نمي‌شه و خدا را شكر كه سيزده بار ما را رد كردند. از آن زمان تا حالا به قدري اقتصاد ما پيشرفت كرده كه قابل مقايسه نيست و اگر هم حالا ما قبول كنند ما با قدرت بيشتري وارد اين بازار مي‌شويم و از ضربات آنها كمتر آسيب مي‌بينيم. ما كه از اقتصاد زياد سر در نمي‌آوريم ولي با چند تا از كساني كه عصرها در قهوخونه زير پل چوقي جمع مي‌شيم صبحت كرديم به اين نتيجه رسيديم كه هر سه ماه يك بار تشكيل جلسه مي‌دهند و تقاضاها را بررسي مي‌كنند و رد و قبولي را سريع اعلام مي‌كنند. پس بهتر است 400 بار ديگر ما رد بشيم كه اقتصادمان درست و حسابي درست بشود.

 

م