۱۳۸٧/٢/٢٥
ای وای

دیروز الانی گفت وبلاگ فیلسوف و دیدی... رفتم دیدم و ای وای.

 خیلی ناراحتم... خیلی...
دیشب خیلی بد خوابیدم و از ساعت ۳و نیم دیگه نتونستم بخوابم....

خدا نصیب نکنه و به اونها که نصیبشون شده صبر بده...
الهه
بیست و پنجم اردی بهشت