۱۳۸٢/٦/۱٢
كار ما نيست

 

هميشه فكر مي‌كردم چرا نبوي معروف شده و چرا آنقدر دوستش دارند. بعد پيش خود فكر ‌كردم اگه من هم آشنايي در يك روزنامه داشتم و يك ستون بهم اختصاص مي‌داد به همه مي‌فهماندم كه او كار خاصي نمي‌كند و من هم مي‌توانم روزانه آنهم از نوع طنز با مزه سياسي و اجتماعي بنويسم. ولي از وقتي دوستم دعوتم كرد و در وبلاگ يا بلاگ او كه هنوز هم نمي‌دانم كدام صحيحتره، قرار شد بنويسم و با هم قرار گذاشتيم هر روز بايد مطلب داشته باشيم و وقتي دست به قلم شدم ديدم كه عجب كار سختي است. بايد نبوي و امثال او را استاد خواند و ستود كه مي‌توانند هر روز و هر لحظه كه اراده كند بنويسند.

م