۱۳۸٧/٥/۱٠
به ناگاه نعمت به ما رو کرد

دیروز زنگ در ما رو زدند و یه فرشته ی غول پیکر سیاه پوست به بسته ی بزرگ سفید واسه ما آورد که به آرم upc مزین شده بود.

بسیار خوشحال شدیم و شادمانی رفت از مودم و بقیه وسایلی که برایمان فرستادند. وقتی شب پوآن اومد همه رو وصل کردیم و ما بالاخره اینترنت دار و تلویزیون دار و تلفن دار شدیم و به ناگاه همه نعمت ها به ما رو کرد.

فی الجمله من برگشتم و دیگه انشالله وبلاگ خواهم خواند ...

الهه

10 مرداد 1387

آیندهون و این دفعه از خونه خودمان!