۱۳۸٧/٦/٤
دوره

طبق پیشنهادی که داده بودند و من هم خوشم اومده بود می خواستم کویریات رو دوره کنم. زدم عقب گفتم سالی ١ پست انتخاب کنم...مطمئن نبودم سال رو از فروردین حساب کنم یا از مرداد که کویریات شروع شده... خلاصه ٧ تا پست انتخاب کردم... ولی از خوندن همه پست هام تغییرات روحی ام رو فجیعاً‌ احساس می کنم!! و کلاً عوض شدن مدل نوشته های اینجا رو!

١- داستان

٢- پرواز

٣- خفگی

۴- فرزندم مرده

۵- نارنجستان و خوشبختی ام

۶- نعش کش

٧- نیمه معمولی

پ.م:آ) از زمانهایی که کویریات ٢ و ٣ نویسنده ای بود هم من باز از بین نوشته های خودم فقط انتخاب کردم.

  ب) خیلییی خوشحالم ماه رمضون داره می آد.

الهه چهارم شهریور ١٣٨٧