۱۳۸٧/٦/۳٠
شب قدر
  • دلم شب قدر خوب می خواد...بعضیها با این قضیه مشکل دارند که اگه شب قدر واقعاً شب قدر است چرا به وقت ما یه چیزه به وقت ایران چیز دیگه. به نظر من هیچ کدوم مهم نیست فرصتی است که فکر کنی چی کار کردی و چی کار می خوای بکنی و کجای دنیا وایستادی. خلاصه دلم شب قدر خوب می خواد...
  • خلاصه کلی التماس دعا واسه همه کسایی که هر روزی تو ماه رمضون یه حال خوش حال ٍ شب قدری داشتند یا دارند!
  • داره اول مهر می شه دلم مدرسه می خواد... دلم می خواد دانش آموز باشم! دلم گچ و تخته می خواد!‌ تنها چیزی که از اول مهر دوست نداشتم حرف زدن های مدیر مدرسه بود سر صف که کلی طول می کشید از اون بدتر حرف های رئیس جمهور بود که از رادیو پخش می شد. هیچی نمی فهمیدم حوصله گوش دادن هم نداشتم و باید وانمود می کردم که آروم وایستادم. بقیه چیزهاش خوب بود... الآن دلم حیاط مدرسه می خواد...

الهه

آیندهوون