۱۳۸٧/۸/۳٠
شادیانه

یه خبر ثابت ممکنه تو یه شرایطی به آدم برسه که آدم رو عصبانی کنه و یا ناراحت کنه و یا تو یه شرایط دیگه ای که آدم رو خیلی خوشحال کنه.دیشب من دقیقاً همین حس رو داشتم... وقتی موبایلم زنگ خورد و خبر به من رسید این قدر هیجان داشتم که دلم می خواست چند بار واسه پویان همه چیز رو تکرار کنم :

من شادانم!

من هیجان زده ام!

من منتظرم!

الهه

٣٠ آبان ١٣٨٧