۱۳۸٧/٩/٢٥
ظرف کلام

از کلمه خسته ام.

همه واژه ها دستخورده و تکراری شدند.

ظرف بهتر و جدیدی برای کلام می خواهم یک ظرف روشن تر یک ظرف صریح تر.

الهه

آیندهون