۱۳۸٧/۱۱/٤
دیدار

منم که به دیدار دوست دیده کردم باز

چه شکر گویمت ای سازکار بنده نواز

خیلی ذوق دارم واسه دیدار!‌ یه جورهایی هیچ وقت فکر نمی کردم ٢ سال همدیگر رو نبینیم و حالا باورم نمیشه اون روز داره میاد... فقط باید تا فردا صبر کنم و آرزو کنم همه چی خوب پیش بره.

آخ جون میرم پیش دوستم

الهه

سان دیگو