۱۳۸٩/۱٢/۳
قطار کلمه

تولد- کیف- آخرین- تهران- پژو سبز- رانندگی- نرگس- منتظر- شوق- سوم اسفند- انتظار- دوست- تولد باز- دیدار- دوست کوچک - اعتماد- دلتنگی- نگاه- اشک- لبخند- دلستر- ساعت- آبی دلتنگی رنگ- مأموریت- حیرت- خرد- له شدن- نظاره- قمیشی- نظاره- بازگشت- ورق خوردن- گیج و منگ- شگفت- وقت نداشتن- سرخورده شدن- بدتر- دوستی- سالگرد- تبریک- تغییر- آذر و سپندارمذ- کودکی- خوش خیال- گذر- هنر ایرانی- پنهان- دزدکی- پنجره- ورق پاره سیاه کردن-چنگ زدن- زمانه- پیر- سپیدموی و پر چین و چروک- فرزند- شوکا- پژوهش- معادله دیفرانسیل - گوگل- دلتنگ- خشک- سفر- بی نتیجه- گم- دیر- خیلی دیر- جیغ- فریاد- های های- بی صدا- آگهی- نشانه- تکیده- دلگرفته- سطح- بی هواس- روشن- کار- دلشوره- تهوع- سکوت -تلخ- سیاه-پرتب وتاب...

الهه

آیندهوون- سوم اسفند پر از یاد کلمه