۱۳۸٢/٧/٢٦
چشم در بربر چشم۲

قسمت دوم: در محضر استاد

-                                                                                                                                                         باور مي کني يک جفت چشم مرا اين چنين درمانده کرده باشد.

-                                                                                                                                                         - باور مي کنم. هم شهد و هم زهر چشم را چشيده ام من. مي فهمم که يک نگاه با خان و مان آدم چه ميکند.

-                                                                                                                                                         - پس من ديگر چه بگويم وقتي که تو خود شناساي اين دردي؟!

-                                                                                                                                                         - کجا؟ کي؟ و چگونه واقعه رخ داد؟

-                                                                                                                                                         - هم الآن. همين لحظاتي پيش، از کوچه اصلي که گذشتم يک جفت چشم زنانه مرا زمين زد. کل ماجرا همين است.

-                                                                                                                                                         مرشد کفش هايش را در آورد و چهارزانو، چشم در چشم مقابل مرد نشست.

-                                                                                                                                                         -چادرش چه رنگ بود؟

-                                                                                                                                                         - نديدم.

-                                                                                                                                                         -سن و سالش چقدر بود؟

-                                                                                                                                                         -نفهميدم.

-                                                                                                                                                         - قد و بالايش چگونه بود؟

-                                                                                                                                                         -نسنجيدم.

-                                                                                                                                                         -از او غير آز آن دو چشم، ديگر چه به خاطر داري؟

-                                                                                                                                                         -هيچ.

-                                                                                                                                                         - چشم ها درشت نبودند؟

-                                                                                                                                                         - چرا به گمانم.

-                                                                                                                                                         - سیاه نبودند؟

-                                                                                                                                                         - چرا به گمانم.

-                                                                                                                                                         - با مژگاني سياه و بلند.

-                                                                                                                                                         - آري، چنان بود که مي گويي.

-                                                                                                                                                         - پس غم به دل راه مده.

-                                                                                                                                                         - چرا؟

-                                                                                                                                                         - مي شناسمش.

-                                                                                                                                                         - از کجا؟

-                                                                                                                                                         - مشکل حل شدني است.

-                                                                                                                                                         - چگونه؟

-                                                                                                                                                         - با وساطت من.

-                                                                                                                                                         - باورم نمي شود.

-                                                                                                                                                         - چند ماه ديگر باورت مي شود.

-                                                                                                                                                         - تو را به خدا توضيح بده.

-                                                                                                                                                         - آن زن را مي شناسم. مطلقه است. تازه از شوي خود جدا شده، فقط کافيست که تا سر آمدن عده اش تحمل کني و آن گاه او را به عقد خويش درآوري. جلب موافقتش با من.

-                                                                                                                                                         مرد از جا نيم خيز شد و بر زانو نشست. اجازه مي دهي که پايت را ببوسم؟

-                                                                                                                                                         مرشد او را بر زمين نشاند، دست بر شانه اش گذاشت و گفت:

- خجالت بکش مرد! اين کمترين وظيفه در وادي رفاقت است.

ادامه دارد...