۱۳٩٠/۱۱/٥
من-تو نگاه او

مصاحبه می شوم ؛ مصاحبه می شوی.

کلمه اول به دوم می پرسند ازدواج کرده ای؟ شوهرت چه کاراست...؟ نگاهشان می کنم که من آمده ام مصاحبه نه شوهرم... سوال بعدی حتماً همین است اگه شوهرت شغلش رو عوض کند چه می کنی؟

تو اما ... آسوده به سوالهایشان جواب می دهی از کار خودت می پرسند... تا حالا ازت پرسیده اند زن هم داری؟ چه فرقی می کند تو کار خودت رامی کنی...

هیچ کس هم مقصر نیست...

همین است که هست.

الهه

آیندهوون- گرم بیکاری!

بهمن 1390