۱۳۸٢/۸/۱٥
رخصت

سلام
برای ادامه کار و همکاری با هم ديگر تصميم گرفتيم
مدتی به مرخصی برويم
علتش اين بود از همديگر خسته شده‌ايم.
و اين بهترين راه بود
به اميد ديدار و موفقيت همه شما.