۱۳۸٢/۱٢/۱٧
آغازهای نوين

اينم برای شروع....برای يه شروع تازه و خوب...شاد باشيد.

 

الهه


 

 

 

New beginnings

 

There are times

when we just can not cope

with what is happening

in our lives.

 

We lose our confidence easily,

We feel bewildered,

And carry with us a feeling of disappointment.

 

 

When we feel like this,

When We are feeling

Distressed within ourselves,

We have to learn new ways

for coping with our lives…

 

 

We have to search for new beginnings.

 

 

آغازهايي  نوين

 

وقت هايي هست

که نمي توانيم همرکاب حوادث زندگيمان تاخت کنيم.

  اعتمادمان را به آساني از کف مي دهيم ،

سرگردان مي شويم و بار احساسي نوميدوار را بر دوش مي کشيم.

  وقتي که چنين مي شود؛

در اعماق درون خويش وقتی پريشان مي شويم

براي همگام شدن با زندگي؛

بايد روش هاي تازه بياموزيم

و به جستجو برخيزيم؛ آغازي نوين را.

 

راهي بيابيم که ياري مان دهد؛ تا ديگر بار رضايت و آرامش را فراچنگ آريم.

راهي که توانمان بخشد تا زندگي راسرشار تر کنيم، به کام خويشتن.

اين جقيقت راهرگز در نيابيم؛ که چه ها توانيم کرد

که زندگي را چگونه ديگرگون توانيم ساخت

مگر آن که بيازماييم، بکوشيم.

هرگز نخواهيم دانست مگرآن  زمان که دست بسوي خدا برگشاييم که توانمان دهد زندگي را بجوييم؛ زندگي سرشارتري را.

ويازيمان دهد باز بياغازيم؛

 که با زندگي خويش را بسازيم؛

به کوتاه زماني حتي

سفري کنيم به آغازهاي نوين.

 

 

"پائولين اسميت"