۱۳۸٢/۱٢/٢۱
ابر که می آيد...

ابر که مي آيد

دلتنگي ام را که بر طناب آويخته ام

خيس مي کند باران.

دلم مي خواهد کسي را صدا کنم؛

کسي که نامش را

در ميان حروف کهنه الفبا

از ياد نبرده ام...

پويــــــا