۱۳۸۳/۱/٤
سال نو مبارک

 

 

 

 

   

در دشت دیدم

            بلبلان  نوروزخوان شدند... 

                      گل را دیدی به او غنچه بهاریه می دهد؟!

در کوهساران دیدم

             رود نوروز خوان شده است

                              و از کوه بهاریه می خواهد؟

 

زمین هم مست مست نوروز خوانی می کند می شنوی سرود "باد" می خواند؛

                                                                                         و بهار را بهاریه می گیرد.

 

 

 

بهار خوبی داشته باشید.

الهه