۱۳۸۳/۱/۱٥
ميايی

يکی می آيد

دلم می لرزد

يکی می رود

دلم می لرزد

وقتی تو بيايی

ديگر دلی نمانده...

پويا