۱۳۸۳/۱/٢٧
 

 

تو شايد

 

تو شايد

با آن موهاي طلايي و لب هاي کلفت

خوش بخت تري

من به قصه اي هم ذوق مي کنم

حتي اگر

در عکس آخر

من بمانم و حماقتم!

و تا هميشه

موهاي نقره اي ام را دوست تر مي دارم!

چه بهتر که تو نخواهي

چون

قولش را به دخترک بادبادک فروش داده ام!

که

رؤيا مي بافت و دست هايم

 را به باد مي داد.

 

 

 

پويا

آذر 1382