۱۳۸۳/۳/٢٧
هديه

 

 

لبخندي بر لب دارم

موجی گذرا

پيش از آن که لب ها باز شوند

من آن را براي تو نگه مي دارم

اين هديه عشق است به من

و هديه من به تو

 

پويا