۱۳۸۳/٤/٢٧
پيوند

همه هستي من آيه تاريکيست که تو را تکرار کنان در خود به سحر شکفتن ها و روشنايي هاي ابدي پيوند مي زند

من در اين آيه تو را آه کشيدم

آه

من در اين آيه تو را به چراغ و آب و آيئنه پيوند زدم

 

پويا