۱۳۸٢/٥/۱۸
از اپی کور

رنجي كه بدنبال آن راحتي است آن را بپذير
رنجي كه تو را از رنج بيشتر باز مي‌دارد آن را بپذير
راحتي كه بدنبال آن رنج است آن را نپذير
راحتي كه تو را از راحت بيشتر باز مي‌دارد آن را نپذير