۱۳۸٤/٩/۱٥
تو شاهی !بر الماس قدم بگذار!

کویر دیده بودم ولی این دفعه بهتر دیدم! خدا آسمان کویر و زمین کویر و حس کویر قسمتتان کنه! به من که خیلی خوش گذشت

 

 

 

دریاچه نمک