۱۳۸٤/۱۱/۳
دنیای علامت سوال هات!

 

 

 

 

زیر سایه یه علامت سوال بزرگ داری رندگی می کنی؛ ...

 

یه وقت آنقدر کوچیکی که فقط می فهمی تو سایه ای.

 

یه وقتی سرت را بالا می کنی و می بینی یه علامت سوال بزرگ همه بالای سرت را احاطه کرده.

 

یه وقتم واسه اینکه به علامت سوال بگی خیلی وجودش واست مهم نیست، تصمیم می گیری از زیر سایه اش بیای بیرون!

 

حالا یا اونقدر علامت سوالت سایش قد می کشه که هر چقدر دور می شی باززیر سایه همون علامت سوال خودتی؛ یا به سایه علامت سوال های دیگه برمی خوری؛ کوچیک و بزرگ.

 

تا غروب بیشتر وقت نداری؛ چون اگه شب بشه دیگه سایه ها هیچ معنی ندارند!

 

 

الهه

 

دوم بهمن 1384

 
You are living under shadow of a big question mark,


Sometimes you are quite short that you just know that you are in a shadow;


Once you raise your head and see there is a giant question mark on top of your head,


Another time for telling to that question mark it’s not important for you, you will decide to escape from its shadow,


Then it may make its shadow bigger and bigger, even you go very far, you’re still under your own big question mark’s shadow


Or you may face with lots of other big and small question marks.


But you should be hurry you don’t have time up to sun set, because after sun set all shadows will die!