۱۳۸٥/٢/۱٤
کجا بودم؟؟

شايدبزودی برگردم... گفتم فعلاْ خبر بدم... زنده ام