۱۳۸٥/٥/٩
جديد

اینقده دلم می خواد بنویسم....هی نمی شه. همه چي جديد شده من دوست دارم واستون بگم تو دلم چی میگذره...حتماً به زودي مي گم خودم منتظرم شما هم منتظر باشيد.

الهه

اولين نوشته در نروژ