۱۳۸٥/۱٢/٢
تلخ و شیرین

دیدار، خواهش، سینما، ماشین، جاودان، نگاه، کلاه، چشم، شرم، حرکت،  پس کوچه، رانی، خاک، گرم، حقیقت، تلفن، دستور، کوچه، دیوار، مهمان، سکته، خطر، ترس، شوق، خاطره، لذت، تباه، صداقت، ایستادن، اشتیاق، نرگس، سفر، اتفاق، سیگار، خنده، سنگ، شوک، بی دفاع، بغض، اشک، خلوص، شب، مرگ، خاک، اشک، آغوش، گرم، دیدار، نگاه، مسئولیت، دیدار، نگاه، مقاومت، دیدار، نگاه، صبر، دیدار، نگاه، صعود، دیدار، نگاه.... دور

الهه

اول اسفند سال بعد!