خداحافظ

تو هیچ وقت فکر می کردی خداحافظی این قدر سخت باشه؟ من می دانستم سخته ولی نمی دونستم این قدر! تو هیچ وقت فکر می کردی اگر ده هزار تا جمله آماده کنی قبل کلمه خداحافظ بگی وقتم واسه گفتنش بهت بدن حتی یک کلمه اش را هم نمی تونی بگی؟
من فکر نمی کردم... من فکر می کردم حداقل مهم هاشو می گم... من فکر می کردم همه اش حرف می زنم و وقت کم می آرم... ولی خداحافظی از این حرف ها سخت تر بود از این حرف ها خیلی بدتر بود.
همه جمله هایی که آماده کردم تو سرم می چرخن و یه عالم چیز دیگه و همه ی این ها باز گوله می شن تو گلوم این قدر فشار می دن که... نمی خوام دیگه حرفی بزنم که سکوتم فریاد بزنه :"خداحافظی خیلی سخته!"

22:26
17/5/1384

/ 2 نظر / 5 بازدید
kamran

ّمن با انگليسی بايد بنويسم! اينجا سخت است که فارسی بنويسی! اما برای من که می دونی خداحافظی چی بود! همه می گفتن ديدار به قيامت! من ۴شنبه اومدم خونه و زارزار گريه کردم. اون شب هم رفتم جلوتر وايسادم قشنگ گريه کردم اما قول دادم به خودم که ديگه بسه!